Algemene voorwaarden

Ondergetekende, deelnemer aan dit evenement op Circuit Park Zandvoort, verklaart dat hij/zij zich bewust is van het feit dat deelname aan genoemd evenement zowel voor hem/haar als voor derden, inclusief bezoekers, publiek, pitstraatbemanning etc., alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico’s voor schade/letselschade/zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen, inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s nadrukkelijk voor zijn/haar rekening. Dutch Race Driver Academy, Circuit Park Zandvoort en de OCA, hun respectievelijke bestuursleden, officials en medewerkers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met dit evenement lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld. De deelnemer verklaart dat hij/zij noch de Dutch Race Driver Academy, Circuit Park Zandvoort, KNAF, OCA, en/of hun respectievelijke bestuursleden, officials en medewerkers, noch de hierboven genoemde rechtspersonen en personen, aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen. De deelnemer verklaart zeker te weten dat de eigenaar van de auto waarmee wordt deelgenomen akkoord is met deelname van de auto aan dit evenement en zich bewust is van alle risico’s die hieruit kunnen voortvloeien. Ook verklaart de deelnemer dat uitsluitend hij/zij zelf de auto zal besturen en indien niet, hij alle risico’s van een eventuele andere bestuurder aanvaardt als de zijne, alsmede dat de auto voldoet aan de voor dit evenement geldende geluidsnormen. Onder deze vrijwaring vallen alle evenementsgebeurtenissen tijdens dit evenement.

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (email) tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus. In geval van annulering binnen twee weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij overmacht door externe factoren is de organisatie gerechtigd om het event te verplaatsen naar een andere datum.